Disclaimer

Aansprakelijkheidsbeperking & auteursrecht verklaring

Toegang tot en gebruik van de BaByliss Website (hierna de "Website") en de producten en diensten die via de Website beschikbaar zijn (gezamelijk de "Services"), wordt beheerst door de volgende Aansprakelijkheidsbeperking & Auteursrechtverklaring, de Privacy Policy en de Algemene Voorwaarden. Door gebruik van de Website en de Services, gaat u akkoord met al deze voorwaarden en mededelingen, zonder wijzingen van uw zijde.

De inhoud van de Website en de Services is door BaByliss Nederland B.V. (hierna ‘BaByliss') met alle redelijkerwijze zorgvuldigheid gepubliceerd. De gepresenteerde informatie wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar kan ieder moment gewijzigd worden en wordt deels aangeboden door derden. BaByliss garandeert geen volledigheid of accuraatheid van de aangeboden informatie.

De gebruiker van de Service garandeert dat hij:

 • geen gebruik zal maken van de Services, voor ongepaste, onrechtmatige of in deze Aansprakelijkheidsbeperking en auteursrechtverklaring, de Privacy Policy of de Algemene Voorwaarden verboden doeleinden;
 • zich zal houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving;
 • verantwoordelijk is voor en BaByliss vrijwaart tegen alle eisen en claims van derden voor schade die en verlies dat voortvloeit uit zijn handelen;
 • geen onjuist(e) informatie en/of materiaal zal verstrekken;
 • de rechten van andere personen, bedrijven of organisaties niet zal aantasten of schenden;
 • geen beledigend of aanstootgevend taalgebruik zal gebruiken op de Website of bij gebruikmaking van de Services;
 • geen ongepast(e) of onrechtmatig(e) informatie en/of materiaal zal (door)zenden of verschaffen van welke aard dan ook;
 • geen producten of diensten zal aanbieden of promoten anders dan die waarvoor de site speciaal ontworpen is; (Indien gewenst);
 • geen valse identiteit zal aannemen of creëren;
 • geen poging zal ondernemen om de toegang en het gebruik van de Website en/of de Services te verstoren, op welke wijze dan ook;
 • zijn gebruikersnaam / wachtwoord niet zal verstrekken aan andere personen, bedrijven of organisaties zonder de schriftelijke toestemming van BaByliss;

BaByliss behoudt zich het recht voor om door de gebruiker op de Website of via de Services geplaatst materiaal en/of informatie aan te passen of te verwijderen;'

Tenzij er sprake is van grove onachtzaamheid of opzet van BaByliss, zal BaByliss niet aansprakelijk zijn voor enige directe of gevolg- schade geleden door de
gebruiker of derde partijen, of voor dood of letselschade ontstaan uit of met betrekking tot het gebruik van de Website of de Services.

BaByliss sluit alle aansprakelijkheid uit voor handelingen of nalaten van haar werknemers of derden ingehuurd of gecontracteerd door BaByliss. In geen geval zal BaByliss of haar leveranciers aansprakelijk zijn voor verlies van opbrengsten of enige speciale, bijkomstige of gevolgschade, inclusief maar niet gelimiteerd tot het verlies van gegevens, ontstaan door of in relatie tot de Website of de Services.

BaByliss zal niet aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt door virussen, logische bommen, Trojaanse paarden en andere programma's of bestanden, welke via zaken, de Website of de Services van BaByliss of op enige andere wijze worden ontvangen door de gebruiker, tenzij de gebruiker aantoont dat BaByliss haar verplichtingen niet behoorlijk en zorgvuldig heeft uitgevoerd.

BaByliss sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit uit materiaal dat en/of informatie die door derden beschikbaar is gesteld of toegankelijk is gemaakt via de Website of de Services. De gebruiker is enkel en alleen verantwoordelijk voor beoordeling van al de/het door derden via de Website en de Services aangeboden informatie/materiaal.

In geen geval garandeert BaByliss de ononderbroken beschikbaarheid van de telecommunicatieverbinding, en indien van toepassing, de ononderbroken toegang tot de Website of de Services.

Mogelijk leiden bepaalde links op de Website of in de Services naar externe bronnen onderhouden bij derde partijen waarover BaByliss geen controle heeft. BaByliss is geen vertegenwoordiger en geeft geen garanties voor de accuraatheid of enig ander aspect in relatie tot deze bronnen.

U erkent de Intellectuele Eigendomsrechten van BaByliss en derden op de inhoud van de Website en de Services.
Het is u niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van BaByliss de inhoud van de Website of de Services openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Indien iets van het voorafgaande om de een of andere reden niet volledig uitvoerbaar is, dan zal het overige desondanks volledig van toepassing blijven.

Deze disclaimer, de Website en de Services worden beheerst door het Nederlandse recht.

Alle geschillen welke mogelijk ontstaan tussen BaByliss en de gebruikers van deze Website en de Services, zullen worden beslecht door de Rechtbank te Rotterdam.